GQ cover story; Men Of The Year 2017. Winners; Tsuyoshi kusanagi, Goro Inagaki, Shingo Katori, Takumi Saito, Takuma Sato, Yojiro Noda, Hiroki Hasegawa, Ryuji Akiyama, Amahiko Sato